ตกลง
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เข้าเฝ้ารับเสด็จผู้แทนพระองค์ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน ณ บริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (อำนวยการประสานงานส่วนล่วงหน้า โดย กองกลาง สป.กษ.)
20 เม.ย. 2563
62
0
เมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์๒๕๖๓เวลา๑๗.๐๐
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เข้าเฝ้ารับเสด็จผู้แทนพระองค์ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน ณ บริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (อำนวยการประสานงานส่วนล่วงหน้า โดย กองกลาง สป.กษ.)
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image