ตกลง
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร (อำนวยการประสานงานส่วนล่วงหน้าโดย กองกลาง สป.กษ.)
20 เม.ย. 2563
57
0
เมื่อวันที่๒มีนาคม๒๕๖๓เวลา๐๘.๐๐น.ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร (อำนวยการประสานงานส่วนล่วงหน้าโดย กองกลาง สป.กษ.)
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image