ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายประยูร อินสกุล ผต.กษ. ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมติดตามการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
21 พ.ค. 2563
22
0
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายประยูร อินสกุล ผต.กษ. ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมติดตามการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2563นายประยูรอินสกุล
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายประยูร อินสกุล ผต.กษ. ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมติดตามการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

                นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่สิงห์บุรี ติดตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมติดตามการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ประมงจังหวัดสิงห์บุรี สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)  เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการตรวจสอบรายชื่อ ปรับปรุง ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และรับเรื่องการอุทธรณ์ของเกษตรกร ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีมีเกษตรกร 29,198 ราย ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว 27,724 ราย ในส่วนของเกษตรกรมีปัญหาในการขึ้นทะเบียนตามโครงการและยังไม่สามารถรับสิทธิ์เยียวยา ได้มอบหมายให้หน่วยงานหลักในพื้นที่จัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่องการอุทธรณ์ของเกษตรกร พร้อมให้คำปรึกษา ตอบข้อสงสัยในเบื้องต้นแก่เกษตรกร และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่

                ในด้านสถานการณ์การระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันจังหวัดสิงห์บุรี มีเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า 11 ราย มีม้าจำนวน 43 ตัว ยังไม่พบการระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ในเบื้องต้นกรมปศุสัตว์ได้เข้าไปป้องกันทำการกางมุ้งคอกม้าทั้งหมด และฉีดพ่นยากำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะเพื่อควบคุมโรค และติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมให้คำแนะนำทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้เลี้ยงม้าในมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า