ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 5 / 2563
21 พ.ค. 2563
29
0
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 5 / 2563
วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2563เวลา13.30น.นายมนัส
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 5 / 2563

                นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 5 / 2563

                วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 5 / 2563 เพื่อพิจารณาแนวทาง / โครงการ / แผนงานในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนทั้งในส่วนของเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรอินทรีย์และวนเกษตร โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร

                ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมโดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134) และผ่านระบบ Video conference