ตกลง
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 2 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ covid 19
22 พ.ค. 2563
47
0
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 2 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ covid 19
วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2563นายฉันทานนท์วรรณเขจร
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 2 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ covid 19

            วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 2 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ covid 19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference (Application Zoom) ถ่ายทอดจากห้องประชุม 1402 สำนักตรวจราชการ สป.กษ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในเขตตรวจราชการที่ 2 ได้แก่จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดปทุมธานี เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง ในการนี้ แต่ละจังหวัดได้รายงานสรุปผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ covid 19 ทุกด้าน พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะที่จะสามารถบริหารจัดการงานในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  พร้อมนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกรซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการ  เพื่อให้หน่วยงานที่รับคำร้องจากเกษตรกรพิจารณาและแก้ปัญหา/ชี้แจงต่อเกษตรกร และนำข้อมูลลงในระบบเพื่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะได้ประมวลผลต่อไป