ตกลง
นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ณ จังหวัดเพชรบุรี
11 ก.ย. 2563
32
0
นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ณ จังหวัดเพชรบุรี
นายปราโมทย์ยาใจผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ณ จังหวัดเพชรบุรี

นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ณ จังหวัดเพชรบุรี

                วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เข้าร่วมประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เขตตรวจราชการที่ 4 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

                1. วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                4. การดำเนินการตามหลักการ "บวร : บ้าน วัด โรงเรียน"

                5. ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

                6. การเร่งรัดการจัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรอง ควบคู่กั บการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูก มาเป็นการปลูกพืชใช้น้ำน้อยให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

                7. การดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรของจังหวัด

                8. การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการประมงอย่างยั่งยืน

                9. ปัญหาอุปสรรคสำคัญเฉพาะพื้นที่ของแต่ละจังหวัด/แนวทางการแก้ไขปัญหา

                10. ปัญหาเรื่องอื่น ๆ

                ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี