ตกลง
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต8และ9 เป็นประธานการประชุมหารือกองแผนงานและคณะทำงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ภาคตะวันออก)
14 ก.ย. 2563
32
0
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต8และ9 เป็นประธานการประชุมหารือกองแผนงานและคณะทำงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ภาคตะวันออก)
วันจันทร์ที่14กันยายน2563เวลา13.30น.นายอำพันธุ์
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต8และ9 เป็นประธานการประชุมหารือกองแผนงานและคณะทำงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ภาคตะวันออก)

                "การประชุมหารือกองแผนงานและคณะทำงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ภาคตะวันออก)ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณ"

                วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต8และ9 เป็นประธานการประชุมหารือกองแผนงานและคณะทำงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ภาคตะวันออก)ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณ โดยมีประเด็นวาระการประชุม ดังนี้

                1.ความก้าวหน้าแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ภาคตะวันออก)ปี 2564 ที่ผ่านมติครม.เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

                2. หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563)

                3. แผนงานและแนวทางตามหลักการห่วงโซ่คุณค่า(ฉบับปรับปรุง) จาก สศช. วันที่ 8 กันยายน 2563

                4. ร่างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคตะวันออก) ปี 2565 ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 8 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,030 ล้านบาท

                5. กรอบแนวทางการทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคตะวันออก) ปี 2564-2565 

                ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์