งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการประกวด Mini เลิศรัฐ ของ สป.กษ. 2567
โครงการประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงานระดับบุคคล ของ สป.กษ. 2567
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2024
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. 2567
EWE platform
ระบบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
PDPA
NO GIFT POLICY 2567
รู้ทันกลโกง
HOPE : การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สป.กษ.
ชี้ช่องเบาะแสทุจริต
บัญชีข้อมูลและข้อมูลเปิด (Data Catalog & Open Data)
digital farmer
ข่าวผู้บริหาร
Executive News
แสดงทั้งหมด
ประกาศ/คำสั่ง
Announcement
01
ประกาศ สป.กษ. เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
3773 วัน ที่ผ่านมา
02
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 603/2567 ลงวันที่ 17 มิ.ย.67 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
3943 วัน ที่ผ่านมา
03
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
1663 วัน ที่ผ่านมา
04
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (บ.ต้น - กรมชลประทาน)
8883 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
05
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (บ.ต้น - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
6353 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
รับสมัครงาน
Jobs
01
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ต.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
1314 วัน ที่ผ่านมา
02
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
1471 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
03
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ต.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
1762 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
04
เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ต.นักวิชาการเผยแพร่)
1422 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
05
เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบุคลากร
4021 เดือน ที่ผ่านมา
วารสารเผยแพร่ สป.กษ.
PRIDE OF OPSMOAC
แสดงทั้งหมด
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง