ผู้ตรวจราชการการะทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชัยวัฒน์ โยธคล) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร คณะที่ 2 ครั้งที่ 2/2567 ห้องประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (1403)
8 ก.พ. 2567
49
0
ผู้ตรวจราชการการะทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชัยวัฒน์ โยธคล) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร คณะที่ 2 ครั้งที่ 2/2567 ห้องประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (1403)
ผู้ตรวจราชการการะทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการการะทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชัยวัฒน์ โยธคล) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร คณะที่ 2 ครั้งที่ 2/2567 ห้องประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (1403)

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ โยธคล ผู้ตรวจราชการการะทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร คณะที่ 2 ครั้งที่ 2/2567 และการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร คณะที่ 2 เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร คณะที่ 2 ครั้งที่ 1/2567 โดยที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานการประชุม พร้อมทั้งรับทราบรายงานผลการลงพื้นที่โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร การวิเคราะห์โครงการ และการติดตามผลการดำเนินโครงการ รายงานผลของโครงการที่ขอใช้เงิน และรายงานผลการพิจารณาโครงการของคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองฯ การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนันบสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 5 โครงการ รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับแผนการดำเนินงานและแผนการชำระเงินโครงการตามที่ที่ประชุมเสนอ และมติที่ประชุม ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล รายละเอียดให้ถูกต้องตามระเบียบ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การทำความเข้าใจ หลักเกณฑ์ การบริหารกองทุน และสรุปการติดตาม ลงพื้นที่ ตรวจสอบ การเบิกจ่าย และการรายงานงบการเงิน โดยการใช้ Application เพื่อเป็นการลดภาระงาน และแก้ปัญหา เพิ่มมากขึ้น

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง