ข่าวผู้บริหาร
Executive News
แสดงทั้งหมด
ประกาศ/คำสั่ง
Announcement
01
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
8441 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
02
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
4312 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
03
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1K2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
04
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 136/2567 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
4.1K2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
05
ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2172 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
รับสมัครงาน
Jobs
01
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ สป.กษ. เรื่อง ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการ
493 วัน ที่ผ่านมา
02
เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
571 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
03
ประกาศสำนักบริหารกองทุนเพื่อิช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างงานจ้างเหมาเอกชนให้บริการงานสารบรรณและงานบริหารทั่วไป
621 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
04
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
971 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
05
รับสมัครงาน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 ตำแหน่ง
2591 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
ภารกิจ สป.กษ.
OPSMOAC HIGHLIGHTS
วารสารเผยแพร่ สป.กษ.
PRIDE OF OPSMOAC
แสดงทั้งหมด
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง