ข่าวผู้บริหาร
Executive News
แสดงทั้งหมด
ประกาศ/คำสั่ง
Announcement
01
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในสังกัด กษ. (7 ตำแหน่ง กรมชลประทาน, ส.ป.ก., สป.กษ., กรมประมง, กรมส่งเสริมการเกษตร)
2.4K1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
02
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรี
4913 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
03
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 4 ราย
6553 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
04
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
7953 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
05
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)
5823 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
รับสมัครงาน
Jobs
01
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
834 วัน ที่ผ่านมา
02
เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2272 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
03
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของ สป.กษ
1932 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
04
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3153 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
05
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่)
3103 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
ภารกิจ สป.กษ.
OPSMOAC HIGHLIGHTS
วารสารเผยแพร่ สป.กษ.
PRIDE OF OPSMOAC
แสดงทั้งหมด
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง