ขั้นตอนการขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
17 ก.พ. 2564
449
343
ขั้นตอนการขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ขั้นตอนการขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ขั้นตอนการขอใช้เงินกองทุนแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. การขอใช้เงิน

พิจารณาเงื่อนไข

(1) ผู้มีสิทธิ์ขอกู้ > (2) คุณสมบัติเบื้องต้น > (3) เงื่อนไขตามกฎระเบียบ

เขียนโครงการ

(1) วิเคราะห์ปัญหา และสำรวจความต้องการ > (2) เขียนโครงการตามแบบฟอร์ม

ยื่นเอกสารการขอใช้เงิน

(1) ยื่นโครงการ และเอกสารประกอบ > (2) ยื่นเอกสารตามสถานที่ที่กำหนด

2. การตรวจสอบ

ฝ่ายเลขานุการฯ

(1) ตรวจสอบเงื่อนไขตามกฎระเบียบ > (2) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน > (3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้

คณะอนุกลั่นกรองฯ

(1) พิจารณาและวิเคราะห์โครงการ > (2) เสนอความเห็นให้คณะกรรมการสงเคราะห์พิจารณา

3. การอนุมัติ

คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร

(1) พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการที่มีวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท

(2) เสนอความเห็นให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรี

(1) พิจารณาอนุมัติโครงการที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท > (2) เสนอผลการพิจารณาให้ สป.กษ.

4. การเบิกจ่ายเงิน

จัดทำคำรับรอง

(1) จัดทำเอกสารตามระเบียบกำหนด  

เบิกจ่ายเงิน

(1) กองคลัง สป.กษ. ดำเนินการเบิกจ่าย ตามแผนเบิกจ่าย

 

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง