หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปรีชา พันธุ์วา) ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ณ จังหวัดแพร่
18 พ.ค. 2567
40
0
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปรีชา พันธุ์วา) ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ณ จังหวัดแพร่
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปรีชา พันธุ์วา) ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ณ จังหวัดแพร่

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปรีชา พันธุ์วา) ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ณ จังหวัดแพร่

วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2567
สรุปประเด็นสำคัญในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ฝายแม่ยม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และ อ่างเก็บน้ำแม่คำนี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
* ฝายแม้น้ำยม อำเภอสอง จังหวัดแพร่
1.สะพานข้ามแม่น้ำยม เกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถสัญจรได้ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ราษฎร โดยทาง รมว.กษ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ได้สั่งการให้ กรมชลประทาน ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยม บริเวณท้ายฝายแม่น้ำยม ระยะทางประมาณ 500 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของราษฎร ตำบลบ้านหนุน ตำบลห้วยหม้าย และพื้นที่ใกล้เคียง
2.ราษฎรบ้านหนุน อำเภอบ้านสอง ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ต้องขุดบ่อบาดาลและสูบเองบางครั้งก็ไม่เจอน้ำ เสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย และการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ทางการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีแนวทางแก้ไขปัญหาให้ใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
3.สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ ติดตามความก้าวหน้า จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
1. การก่อสร้างแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำกรณีน้ำล้นจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สาง ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรได้รับความเสียหาย
2. การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สางตอนบน
3. การขุดบ่อบาดาลเพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่เกษตรด้านล่างของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สาง
4. ที่ดินทำกินของเกษตรกรทับซ้อนกับที่ราชพัสดุและพื้นที่อุทยาน ประมาณ 100 ไร่ ซึ่งทำกินมาประมาณ 30 ปี และไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน
โดยมีข้อสั่งการ/แก้ไขปัญหาดังนี้
เนื่องจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สาง ดำเนินการก่อสร้างโดยกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องที่ 4.3 และ 4.4 เป็นเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะประสานงานให้สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ขอให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการ
4.คณะกรรมการลุ่มน้ำยม โดยเสนอให้
1.ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวา ของฝายแม่ยม เนื่องจากปัจจุบันส่งน้ำไปไม่ถึงปลายคลอง โดยเฉพาะอำเภอเด่นชัย หากปรับปรุงแล้วเสร็จราษฎรของจังหวัดแพร่ อีก 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอเมือง อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัย จะได้รับประโยชน์ ประมาณ 100,000 ไร่
2.ขอให้ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม บริเวณอำเภอเด่นชัย จำนวน 1 แห่ง รวมถึงขอให้เร่งรัดก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวกข่วงบุก เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยของอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งได้ยื่นเรื่องขอให้ก่อสร้างโครงการเมื่อ 15 ปีก่อนปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง
3.ขอให้จังหวัดแพร่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ จำนวน 74 แห่ง วงเงิน 199 ล้านบาท โดยมีข้อสั่งการดังนี้
เรื่องฝายแกนดินซีเมนต์ไม่ได้รับงบประมาณเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยไม่ให้ความเห็นชอบ
เรื่องประตูน้ำในแม่น้ำยมไม่ต้องรอถึง 15 ปี ในแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน จะเร่งดำเนินการ
แผนงานต้องศึกษาให้ละเอียด อ่างเก็บน้ำไหนที่มีความเหมาะสมดำเนินการจะบรรจุไว้ในแผนงานแหล่งน้ำและที่ดินทำกินมีความสำคัญ
5.ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอง เสนอโครงการสูบน้ำจากแม่น้ำยมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เติมให้แก่อ่างเก็บน้ำแม่สอง เพื่อกระจายให้แก่พื้นที่ที่การเกษตรของอ่างเก็บน้ำแม่สอง และเสริมให้แก่พื้นที่การเกษตรของฝายแม่ยม จังหวัดแพร่ โดยทางกรมชลประทาน รับไปศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
6.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง เสนอโครงการ สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำยม ส่งให้พื้นที่การเกษตร ตำบลหัวเมือง จำนวน 3,650 ไร่ โดยทางกรมชลประทาน รับไปศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
7.พื้นที่สปก.4-01 จังหวัดแพร่ 500,000 ไร่ได้เร่งออกโฉนดเพื่อเปลี่ยนโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นโฉนดที่ดิน
ณ อ่างเก็บน้ำแม่คำนี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1.ปัญหาการก่อสร้างแหล่งน้ำล่าช้า เนื่องจากราษฎรไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ เนื่องจากไม่ได้รับค่าชดเชยครบถ้วน โดยสั่งการให้ก่อนการก่อสร้างแหล่งน้ำ ให้กรมชลประทาน จ่ายค่าชดเชยให้แล้วเสร็จเรียบร้อยก่อนเริ่มการก่อสร้าง
2.ปัญหาการขาดแคลให้กรมชลประทาน สนับสนุนรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำ โดยสั่งการให้กรมชลประทาน สนับสนุนรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำ
3.ระบบกระจายน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่คำมี ให้กรมชลประทาน วางแผนระบบกระจายน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่คำมีให้ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลห้วยโรง และตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
4.เรื่องที่ดินทำกิน คทช. โฉนดเพื่อการเกษตรจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2568
5.โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำวังปึ้งตำบลไผ่โทน งบประมาณ 39 ล้านบาท ของกรมพัฒนาที่ดินอยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ โดยสั่งการให้ เร่งรัดดำเนินการโดยให้ประสานสำนักงบประมาณทบทวนโครงการเพื่อให้ได้งบประมาณเร็วขึ้น
6.การสร้างอ่างเก็บน้ำแม่พวกตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย ซึ่งติดปัญหาเป็นพื้นที่ป่าไม้ ให้กรมชลประทานไปสำรวจ ว่ามีปัญหา อุปสรรค ขั้นตอนใด และเร่งรัดแก้ไข

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง