รองปลัดอภัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการศัตรูมันสำปะหลัง ครั้งที่ 2/2567
20 พ.ค. 2567
139
0
รองปลัดอภัยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการศัตรูมันสำปะหลัง
รองปลัดอภัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการศัตรูมันสำปะหลัง ครั้งที่ 2/2567

       นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการศัตรูมันสำปะหลัง ครั้งที่ 2/2567 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยในที่ประชุมมีวาระสำคัญ ดังนี้

1) สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง พบการระบาดในพื้นที่ 27 จังหวัด รวมจำนวน 191,156.66 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.285 ของพื้นที่ปลูก ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

2) แผนบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง (ปี 2567 - 2570)

3) โครงการบริหารจัดการพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อการควบคุมโรคใบด่างและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง)

        นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการ รวบรวมโครงการบริหารจัดการพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อการควบคุมโรคใบด่างและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ตามแผนบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง (ปี 2567 - 2570) และเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง