รองปลัด กษ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย ครั้งที่ 2/2567
20 พ.ค. 2567
181
0
รองปลัดกษ.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย
รองปลัด กษ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย ครั้งที่ 2/2567

รองปลัด กษ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย ครั้งที่ 2/2567

    นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และผู้แทนไร่อ้อยและโรงงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมการค้าต่างประเทศ ชั้น 9 กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ

   ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาประเด็นสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

1) รับทราบรายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ในฤดูการผลิตปี 2566/2567

2) รับทราบการดำเนินการตามมติคณะกรรมการน้ำตาลทราย ครั้งที่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567

3) ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในและภายนอกประเทศ

4) รับทราบสรุปปริมาณการขนย้ายน้ำตาลทรายที่ได้รับสิทธิของบริษัทผู้ผลิจสินค้าเพื่อการส่งออกเดือน มีนาคม และเดือน เมษายน 2567

5) รับทราบรายงานการจำหน่ายและขนย้ายน้ำตาลทรายดิบเพื่อจำหน่ายภายในราชอาณาจักรก่อนฤดูการผลิตปี 2566/2567 และฤดูการผลิตปี 2566/2567

6) รับทราบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีน้ำตาลทรายของ บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด ขาดบัญชี

7) รับทราบการออกหนังสือรับรองการรับคืนน้ำตาลทรายจากเขตอุตสาหกรรม

8) เห็นชอบการกำหนดปริมาณน้ำตาลทรายให้โรงงานน้ำตาลผลิตในฤดูการผลิต ปี 2566/2567 (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย)

9) เห็นชอบการขอเพิ่มชนิดสินค้าเพื่อการส่งออก โดยสิทธิซื้อน้ำตาลทรายผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกที่ได้รับปี 2567 เท่าเดิม

10) เห็นชอบขอปรับลดสิทธิซื้อน้ำตาลทรายผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกปี 2567

11) เห็นชอบการขอเพิ่มสิทธิซื้อน้ำตาลทรายผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกปี 2567

12) เห็นชอบรายงานผลการใช้สิทธิซื้อน้ำตาลทรายผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกปี 2566 ทั้งนี้ เห็นควรให้ปรับข้อความให้สอดคล้องตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ด้วย

และ 13) เห็นชอบงบประมาณ (หมวดรายจ่ายอื่น) โครงการติดตามสถานการณ์อ้อย น้ำตาลทรายอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การจ้าหน่ายน้ำตาลทราย และการส่งออกน้ำตาลทรายให้กับต่างประเทศที่เป็นคู่ค้าของไทยปี 2568

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง