นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดชัยนาท
20 พ.ค. 2567
29
0
นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดชัยนาท
นายวุฒิพงศ์เนียมหอมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดชัยนาท

นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดชัยนาท

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงฯ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท (กษ.ชัยนาท) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญในการติดตาม 2 เรื่อง ดังนี้
1. การดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ บางส่วนโครงการอยู่ระหว่างบรรจุเข้าแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมอบหมาย กษ.ชัยนาท ติดตามและรายงานความคืบหน้าฯ ทราบต่อไป
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในจังหวัดชัยนาท โดยเฉพาะโครงการที่ราษฎรถวายฎีกาและองค์มนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อย โดยให้ข้อเสนอแนะ ควรการบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการในโครงการลักษณะเดียวกัน อาทิ โครงการ อพ.สธ. /โครงการที่เสร็จแล้วสามารถต่อยอดเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น
และติดตามการดำเนินงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท โดยมีนายไพรัตน์ โลหณุต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินการออกโฉนดเพื่อการเกษตรที่สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว และรับฟังรายงานการปรับปรุงฐานข้อมูลการปฏิรูปที่ดินทั้งระบบเพื่อเตรียมการรองรับการทำงานในรูปแบบดิจิทัล

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง