ปลัดเกษตรฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา “5 พฤษภาคม 2567 ครบรอบ 82 ปี กรมปศุสัตว์ มุ่งมั่นสู่ Full Digitalization”
16 พ.ค. 2567
186
0
ปลัดเกษตรฯเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา
ปลัดเกษตรฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา “5 พฤษภาคม 2567 ครบรอบ 82 ปี กรมปศุสัตว์ มุ่งมั่นสู่ Full Digitalization”

ปลัดเกษตรฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา “5 พฤษภาคม 2567 ครบรอบ 82 ปี กรมปศุสัตว์ มุ่งมั่นสู่ Full Digitalization”

        ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 82 ปี (5 พฤษภาคม 2567) ภายใต้แนวคิด “กรมปศุสัตว์ มุ่งมั่นสู่ Full Digitalization” เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 82 ปี โดยมี นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

        สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการแสดงศักยภาพการขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตว์ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย พิธีไถ่ชีวิตโคเพศเมีย จำนวน 23 ตัว ซึ่งจะนำไปช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ภายใต้แนวคิด “กรมปศุสัตว์ มุ่งมั่นสู่ FULL DIGITALIZATION” การจัดนิทรรศการของเกษตรกรและผู้ประกอบการ พิธีมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นของกรมปศุสัตว์ และโครงการกรมปศุสัตว์ร่วมใจบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (28 กรกฎาคม 2567)

        รมว.กษ. กล่าววว่า จากนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล ซึ่งกำหนดแนวทาง “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” มุ่งเป้าเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมาย โดยตั้งเป้าหมาย “เกษตรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่ดูแลภาคการเกษตรของประเทศ โดยมอบนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้จริงให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมกันบูรณาการในการทำงาน เพื่อวางรากฐานการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ยกระดับการทำงานเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรให้สอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ทุกภาคส่วน 100% ภายใต้แนวคิด People - centric ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศปลดล็อคศักยภาพการทำงานของหน่วยงาน บุคลากร และขับเคลื่อนการบูรณาการเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมวัดผลได้ ซึ่งกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการดูแลสุขภาพสัตว์ ระบบการผลิตสัตว์ และการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในอาหารทั้งภายในประเทศและส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศ จึงถือเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวแปรสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันได้ในระดับสากล และสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรไทย

        ด้าน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ภายใต้การนำของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรสู่ความสำเร็จ “เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน และความร่วมมือร่วมใจทำงานอย่างบูรณาการแบบครอบครัวเดียวกัน เพื่อพี่น้องเกษตรกรกินดี อยู่ดี มีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคง สินค้าเกษตรมูลค่าสูง และภาคเกษตรไทยคือผู้นำสินค้าเกษตรในตลาดโลก ซึ่งกรมปศุสัตว์ขานรับนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจอย่างเต็มศักยภาพ โดยกรมปศุสัตว์ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลดิจิทัลมาปรับปรุงการทำงาน การเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรและระหว่างองค์กร ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโมเดลการทำงานของกรมปศุสัตว์ในภาพรวม เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ และเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการในทุกมิติ เพื่อก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายใต้แนวคิด “กรมปศุสัตว์ มุ่งมั่นสู่ FULL DIGITALIZATION”

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง