ปลัดเกษตรฯ Kick Off แจกนมโรงเรียน ต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2567 ย้ำชัดเด็กนักเรียนต้องได้ดื่มนมที่มีคุณภาพทันเปิดเทอม และต้องดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน
17 พ.ค. 2567
327
64
ปลัดเกษตรฯKickOffแจกนมโรงเรียนต้อนรับเปิดเทอม
ปลัดเกษตรฯ Kick Off แจกนมโรงเรียน ต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2567 ย้ำชัดเด็กนักเรียนต้องได้ดื่มนมที่มีคุณภาพทันเปิดเทอม และต้องดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

ปลัดเกษตรฯ Kick Off แจกนมโรงเรียน ต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2567 ย้ำชัดเด็กนักเรียนต้องได้ดื่มนมที่มีคุณภาพทันเปิดเทอม และต้องดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

          นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานกิจกรรม Kick Off แจกนมโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อกระทิง ปีการศึกษา 2567 และเยี่ยมชมการผลิตนมโรงเรียนของสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด พร้อมด้วยนางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวเอื้องพร
นพคุณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ ณ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ว่า การลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมในวันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กวัยเรียน และเห็นว่าเด็กทุกคนต้องได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อันจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก อีกทั้งยังได้สนับสนุนอุตสาหกรรมโคนมไทย โดยให้ใช้น้ำนมดิบจากเกษตรกรในประเทศ เป็นการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร ตลอดจนช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้จำหน่ายน้ำนมดิบกับโครงการฯ ได้ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ได้ให้ความสำคัญกับสถาบันเกษตรกรหรือภาคเอกชนที่ดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและโคนมเป็นลำดับแรก เพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และมุ่งมั่นให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมโรงเรียนตั้งแต่เปิดเทอม รวมทั้งได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์จากน้ำนมโคสดแท้ที่ได้จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังได้เตรียมมาตรการการตรวจสอบย้อนกลับของกระบวนการผลิตนมโรงเรียนในลำดับต่อไป

          จากนั้น ปลัดเกษตรฯ และคณะผู้บริหารได้เดินทางไปยังสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยได้รับฟังการบรรยายการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ภายในโรงงาน สำหรับสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 52 ปีมีสมาชิกจำนวน 208 ราย รับน้ำนมดิบวันละประมาณ 27 ตัน มีปริมาณธุรกิจปีละประมาณ 513 ล้านบาท ประกอบธุรกิจหลายประเภท เช่น การแปรรูปอาหาร/ผลิตภัณฑ์จากนม การให้สินเชื่อแก่เกษตรกรสมาชิกเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้น นับเป็นสหกรณ์ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประเภทสหกรณ์โคนม ประจำปี 2554 และประจำปี 2562 รางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคกลาง ประจำปี 2554 เป็นต้น ในโอกาสนี้ ได้พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหารวมทั้งความต้องการของเกษตรกร และยังได้มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรก่อนเดินทางกลับ

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง