ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนกลางและพื้นที่ ณ พื้นที่จังหวัดนครปฐม
17 พ.ค. 2567
53
0
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนกลางและพื้นที่ ณ พื้นที่จังหวัดนครปฐม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนกลางและพื้นที่ ณ พื้นที่จังหวัดนครปฐม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนกลางและพื้นที่ ณ พื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนกลางและพื้นที่ ณ พื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยได้ลงพื้นที่จำนวน 2 จุด ดังนี้
1. ร่วมกิจกรรม Kick Off แจกนมโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อกระทิง ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน สำหรับนมโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้ดื่มนมมากขึ้น เป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันเข้มแข็ง ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง อีกทั้งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้สามารถจำหน่ายน้ำนมดิบเพิ่มขึ้น
2.สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด อำเภอกำแพงแสน เพื่อมอบปัจจัยการผลิต และพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งได้ เยี่ยมชมการผลิตนมโรงเรียนของสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง