ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดนครราชสีมา
18 พ.ค. 2567
55
0
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำภาคการเกษตรของจังหวัด
นครราชสีมา ณ เขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครราชสีมา และแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชในเขตชลประทานปี พ.ศ. 2567 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา พร้อมกันนี้ได้รับฟังระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ำ โครงการฯ ลำตะคองโดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ได้แก่ เป็นแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค ประปา และอุตสาหกรรม เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การบรรเทาปัญหาน้ำอุทกภัยในตัวเมืองนครราชสีมา และรักษาระบบนิเวศโดยเฉพาะช่วงที่ลำตะคองไหลผ่านตัวเมือง ซึ่งปัจจุบันยังมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ในการนี้ผู้ตรวจราชการฯ ได้กำชับให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและทำความเข้าใจกับเกษตรกรและประชาชนในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ พร้อมกันนี้ผู้ตรวจราชการฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำบริเวณเขื่อนลำตะคอง ซึ่งปัจจุบันมีน้ำในอ่างประมาณ 100.576 ล้านลูกบาศก์เมตร (32%ของความจุอ่างเก็บน้ำ)

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง